TOÀN NĂNG GIA LAI

Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Sự tích chiếc giày

Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Sự tích chiếc giày

Sự tích chiếc giày trong quan tài của Tổ Bồ Đề Đạt Ma như sau:

* Câu chuyện này là do Hòa thượng Thiền sư Đông Viễn dựng lên để nói ý nghĩa về pháp môn Thiền tông mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang từ nước Ấn Độ sang nước Trung Hoa:

- Hồi ấy, vua Lý Thế Vân, là vị vua đang trị vì nước Đường ở Trung Hoa. Nhà vua có sai Ngài Tống Vân đi sứ nước Ấn Độ. Khi về nước, Ngài Tống Vân có trình lên vua Lý Thế Vân, là Ngài thấy Tổ Bồ Đề đứng trên cành lao sậy, vượt biển trở về nước Ấn Độ, trên vai có quảy 1 chiếc giày.- Câu chuyện này được đồn lên, là Tổ Bồ Đề Đạt Ma sử dụng thần thông để trở về nước Ấn Độ, chứ xác Tổ không còn ở trong tháp nữa.

- Vua Lý Thế Vân không tin như vậy. Vì khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mất, Tổ đã 130 tuổi rồi, thì làm gì sử dụng Thần thông được mà trở về nước Ấn Độ. Nên vua Lý Thế Vân ra lệnh mở cửa tháp, và mở quan tài của Tổ Bồ Đề Đạt Ma ra xem. Thấy trong quan tài không có xác Tổ, mà chỉ có 1 chiếc giày.


* Câu chuyện này, ý của Hòa thượng Thiền sư Đông Viễn muốn nói với nhân dân nước Trung Hoa rằng:  

- Tổ Bồ Đề Đạt Ma vâng lời dạy của Đức Phật, là đem pháp môn Thiền tông từ nước Ấn Độ sang nước Trung Hoa, chôn ở đây. Chứ không phải Tổ đem xác của Ngài chôn ở nước Trung Hoa này.  

      Thiền tông là Nhất tự thiền

      Buông, Dừng, Thôi, Dứt, hết liền tử sanh.

- Nhất tự thiền là biểu tượng 1 chiếc giày. Vậy, nhân dân và các môn đồ của Ngài hãy vâng lời Đức Phật mà tu tập “Nhất tự thiền”, để trở về Phật giới. Đừng có lủi đầu vào cúng tụng nữa, mà làm mất đi cái Tinh Hoa của Đức Phật dạy.

[Clck vào để xem thêm các mẫu Đạt Ma]

www.tuonggodep.com. Được tạo bởi Blogger.