TOÀN NĂNG GIA LAI

Các bài văn khấn cúng

Tổng hợp các bài văn khấn cúng

I/ Văn khấn tại gia

1. Văn khấn lễ Phật 

Nam mô a di Đà Phật. (3 lần)

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…..   tháng  ….. năm..............
Tín chủ con là:........................................
Ngụ tại: ........................................................
Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước................................................................................
Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc. Nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quán Âm Đại sỹ, Chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long Bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật. (3 lần)

2. Văn khấn Gia tiên

Nam mô a di Đà Phật (3 lần)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

– Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm …………..

Tín chủ con là ………………………………………….. ….

Ngụ tại ………………………………………….. ……. cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

– Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

– Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

3. Văn khấn thần tài

Nam mô a di Đà Phật! (03 lần) 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. 

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

- Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. 

- Con kính lạy Thần tài vị tiền. 

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. 

Tín chủ con là…………………………………………………………. 

Ngụ tại…………………………………………………………………... 

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm………………………………. 

Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị. 

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. 

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! (03 lần) 

II/ Văn khấn cúng ngày tết

1. Văn khấn lễ ông Táo chầu trời

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân ! 
Tín chủ con là :............. 
Ngụ tại :....................... 
Nhằm ngày 23 tháng Chạp , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , xiêm hài áo mũ , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh. 
Chúng con kính mời : 
Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. 
Phỏng theo lệ cũ , Ngài là vị chủ , Ngũ Tự Gia Thần , soi xét lòng trần , Táo Quân chứng giám. 
Trong năm sai phạm , các tội lỗi lầm , cúi xin Tôn Thần , gia ân châm chước. Ban lộc , ban phước , phù hộ toàn gia , trai gái trẻ già , an ninh khang thái. 
Dãi tấm lòng thành , cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

2. Văn khấn lễ tạ mộ vào ngày 30 tết

(Phải Tạ Mộ để xin phép Thổ Thần Thổ Địa nơi đó cho Ông Bà về ăn Tết ). 

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
Kính lạy : _ Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Ngũ Ôn Chi Thần , Nguyễn Tào Phán Quan. 
_ Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương. 
_ Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn thần. 
_ Các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ long mạch Tôn thần , Tiền Chu Tước , Hậu Huyền Vũ , Tả Thanh Long , Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn thần cai quản ở trong xứ này. 
Kính lạy Hương Linh cụ........... 
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp , nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới. 
Chúng con là :............... 
Sắm sanh phẩm vật , hương hoa phù tửu lễ nghi , trình cáo Tôn Thần , kính rước vong linh Bản Gia Tiên Tổ chúng con là.......... 
có phần mộ tại đây về với gia đình đón năm mới , để cho cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên , báo đáp ân thâm , tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn Thần , phù thùy doãn hứa. Âm dương cách trở , bát nước nén hương , biểu tấm lòng thành , cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

3. Văn khấn lễ giao thừa ngoài trời

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần ) 
Kính lạy : _ Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT. 
_ Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần. 
_ Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển. 
_ Đương niên Thiên Quan Chu Vương Hành khiển , Thiên Ôn hành binh chi thần , Lý Tào phán quan năm Mậu Tý. 
_ Các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần. 
Nay là phút giao thừa năm Mậu Tý 
Chúng con là................. 
Ngụ tại ...................... 
Phút thiêng giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , tam dương khai thái , vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân , dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết , lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay , thể đức hiều sinh , ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. 
Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên Đương cai , Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần , Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch Tài Thần , các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. 
Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 

4. Văn khấn lễ giao thừa trong nhà

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần ) 
Kính lạy : _ Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật. 
_ Hoàng Thiên , Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. 
_ Long Mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần. 
_ Các cụ Tổ Tiên nội , ngoại chư vị tiên linh. 
Nay phút giao thừa năm Mậu Tý , 
Chúng con là........................... 
Ngụ tại............................................. 
Phút giao thừa vừa tới , nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân , giờ Tý đầu Xuân , đón mừng Nguyên Đán , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , tiến cúng Tổ Tiên , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. 
Chúng con xin kính mời : 
Ngài Bnả Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long Mạch Tài Thần , các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật. 
Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ , Hậu chủ , y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa , giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân , thụ hưởng lễ vật. 
Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

5. Văn khấn thần linh trong nhà (mùng 1)

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN ) 
Kính lạy : _ Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật. 
_ Phật Trời , Hoàng Thiên Hậu Thổ. 
_ Chư vị Tôn Thần. 
Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng , nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân , giải trừ gió đông lạnh lẽo , hung nghiệt tiêu tan , đón mừng Nguyên Đán xuân thiên , mưa móc thấm nhuần , muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết , chốn chốn tường trình. 
Tín chủ con là ................................ 
Ngụ tại .............................................. 
Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa , cơm canh lễ vật bày ra trước án , dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà , ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi , vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi , Tôn Đức càm thông. Cúi xin giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ , gia lộc gia ân , xá quá trừ tai. Đầu năm chí giửa , nửa năm chí cuối , sự nghiệp thành công , sở cầu như ý. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

6. Văn khấn tổ tiên ngày mùng 1 tết

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
Kính lạy : _ Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật . 
_ Các cụ Tổ Khảo , Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc , ngoại tộc. 
Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán , mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần , đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên , như trời cao biển rộng , khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật , oản quả hương hoa kính dâng lên trước án. 
Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc đệ huynh , Cô di tỷ muội , nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu , linh thiêng giáng về linh sàng , hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang , mọi bề thuận lợi , sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời : các vị vong linh , tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

7. Văn khấn lễ tạ năm mới (mùng 3)

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần ) 
Kính lạy : _ Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. 
_ Ngài Đương niên , Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng , các Ngài Thổ Địa , Táo Quân , Long Mạch Tôn Thần 
_ Các Tổ Khảo , Tổ Tỷ , nội ngoại tiên linh. 
Hôm nay là ngày mồng ba tháng Giêng năm Mậu Tý 
Tín chủ chúng con .......................... 
Ngụ tại .......................................... 
Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật , phù tửu lễ nghi , cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình : Tiệc xuân đã mãn , Nguyên Đán đã qua , nay xin thiêu hoá kim nân , lễ tạ Tôn Thần , rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin : lưu phúc lưu ân , phù hộ độ trì , dương cơ âm mộ , mọi chỗ tốt lành . Cháu con được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng . Lòng thành kính cẩn , lễ bạc tiến dâng , lượng cả xét soi , cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

II/ Văn khấn những việc khác

1. Cúng đầy tháng và thôi nôi

Được 1 tháng thì có lễ đầy Tháng , cũng là để tạ ơn Bà Mụ , xin phép Bà Mụ đặt tên cho đứa trẻ 
Khi trẻ đầy 1 năm thì làm lễ đầy tuổi , còn gọi là thôi nôi. 
LỄ VẬT CÚNG MỤ : 
_ Xôi gấc : 7 nắm nếu là bé trai , 9 nắm nếu là bé gái 
_ Cua bể : 7 con nếu là bé trai , 9 con nếu là bé gái 
( có thể thay cua bể bằng cua thường ) 
_ Trứng gà nhuộm đỏ luộc : 7 quả nếu là bé trai , 9 quả nếu là bé gái 
_ Hoa tươi , trái cây , tiền vàng bạc , trầu cau , nến tùy tâm 
Tất cả được bày trên mâm kê cao cúng Mụ 

2. Văn khấn cúng bà mụ

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần ) 
Kính lạy : ĐỆ NHẤT THIÊN TỶ ĐẠI TIÊN CHỦ 
ĐỆ NHỊ THIÊN ĐẾ ĐẠI TIÊN CHỦ 
ĐỆ TAM TIÊN MỤ ĐẠI TIÊN CHỦ 
THẬP NHỊ BỘ TIÊN NƯƠNG 
TAM THẬP LỤC CUNG CHƯ VỊ TIÊN NƯƠNG 
Hôm nay là ngày......tháng......năm....... 
Vợ chồng con là....... 
Sinh được con (trai , gái) đặt tên là...... 
Nay nhân ngày đầy cữ ( hoặc đầy tháng , đầy năm ) thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bản tọa chư vị Tôn Thần kính cẩn tâu trình : 
Nhờ ơn Thập phương Chư PHẬT , Chư vị Thánh Hiền , Chủ Tiên Bà , các Đấng Thần Linh , Thổ Công Địa Mạch , Thổ Địa Chính Thần , Tiên Tổ nội ngoại cho con sinh ra cháu...... 
sinh ngày....... 
được mẹ tròn con vuông. 
Cúi xin : Chư Tiên Bà , Chư vị Tôn Thần giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật , phù hộ độ trì , vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon , ngủ kỹ , hay ăn chóng lớn , vô bệnh , vô tật , vô tai , vô ương , vô hạn , vô ách , phù hộ cho cháu bé được thân mệnh bình yên , cường tráng , kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý. Gia đình con được phúc thọ an khang , nhân lành nẩy nở , nghiệp dữ tiêu trừ , 4 mùa không hạn ách nghĩ lo. 
Con xin thành tâm đỉnh lễ. 
Cẩn cáo. 

3. Văn khấn khai trương

NAM- MÔ A-DI -ĐÀ PHẬT ! 
Kính lạy : _ Quan Đương niên Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn thần 
_ Các Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương 
_ Các Ngài Ngũ Phương , Ngũ Thổ , Long Mạch , Tài Thần , Định Phúc Táo Quân chư vị tôn thần. 
_ Các Thần Linh cai quản ở trong khu vực này. 
Hôm nay là ngày......tháng.......năm...... 
Tín chủ con là......... Sinh niên......... 
hiện ngụ tại............. 
thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật , các thứ cúng dâng bày ra trước án. Vì tín chủ con có xây cất ( hoặc " thuê được ") 1 ngôi hàng ở tại xứ này là.....( ghi địa chỉ nơi đó ) ( nếu là cơ quan công xưởng thì khấn là : " Tín chủ con là Giám Đốc hay Thủ Trưởng , cùng toàn thể nhân viên công ty ") nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh ( hoặc sản xuất ) phục vụ nhân sinh mại mãi tài vật giúp cho sinh hoạt. Do đó , chứng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật , cáo yết Tôn Thần , dâng cúng Bách Linh , cúi mong soi xét. Chúng con kính mời Quan Đương niên , Quan Đương Cảnh , Quan Thần linh Thổ Địa , Định Phúc Táo Quân , cùng các Ngài Địa Chúa Long Mạch , và tất cả Thần Linh cai quản ở trong khu vực này. 
Cúi xin : Thương xót tín chủ giáng lâm trước án , chứng giám lòng thánh thụ hưởng lễ vật , độ cho chúng con buôn bán hanh thông , làm ăn thuận lợi , lộc tài vượng tiến , nhân sự bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương , tám tiết có điềm lành tiếp ứng , cầu gì cũng được , nguyện gì cũng thành. 
Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ , Hậu chủ , cùng chư Hương Linh y thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này , xin hãy tới đây chiêm ngưỡng Tôn Thần , thụ hưởng lễ vật , phù trì tín chủ vận đáo hanh xương , tài lộc như gió mây tập hội. 
Dãi tấm lòng thành , cúi xin chứng giám. 

5. Văn khấn gia tiên khi nhập trạch 

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
LIỆT TỔ LIỆT TÔNG...(ghi họ tộc chỗ này)GIA TẠI THƯỢNG 
CỬU HUYỀN THẤT TỔ NỘI NGOẠI.....GIA TIÊN LINH. 

Hôm nay là ngày......tháng......năm...... 
Gia đình chúng con dọn đến đây là..........................(ghi địa chỉ) 
Hôm nay chúng con thiết lập hương án , sắm sanh phẩm vật , trước linh vị kính trình các Cụ tổ Tiên nội ngoại 2 bên : nhờ hồng phúc Tổ Tiên , nhờ Âm Đức cha mẹ , chúng con đã tạo được ngôi gia. Nay hoàn tất thi công , chúng con chọn được ngày lành tháng tốt để di cư nhập trạch , kính rước chư Hương linh Tiên Tổ về đây để chúng con sớm hôm hương khói tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin , Ông Bà Tổ tiên nội ngoại 2 bên thương xót con cháu , chứng giám lòng thành giáng lâm linh án thụ hưởng lễ vật. Độ cho chúng con phước lộc song tu , gia đạo hưng long , xuất nhập bình an , lộc tài thạnh vượng. 
Cúi mong Anh linh Tiên Tổ chứng giám , thọ cảm ân sâu. Kính cáo. 

6. Văn khấn nhập trạch

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
KÍNH LẠY : 
_ HOÀNG THIÊN HẬU THỔ CHƯ VỊ TÔN THẦN. 
_ CÁC NGÀI BẢN XỨ THẦN LINH THỔ ĐỊA , BẢN GIA TÁO QUÂN cùng CÁC 
THẦN LINH CAI QUẢN TRONG KHU VỰC NÀY. 
Hôm nay là ngày......tháng......năm...... 
Tín chủ chúng con là......... 
Hiện ngụ tại......... 
Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật các thứ cúng dâng bày ra trước án, kính cẩn tâu trình : Nay gia đình chúng con công trình viên mãn , chọn được ngày lành tháng tốt dọn đến cư ngụ , phần sài nhóm lửa , kính lễ khánh hạ.Cúi xin chư vị Linh thần cho phép chúng con, được rước vong linh Tiên Tổ về đây thờ phụng để tỏ tấc lòng hiếu thuận của con cháu. Nguyện xin chư vị tâm thành chứng minh , độ cho chúng con từ đây gia đạo an khương , làm ăn thuận lợi , sanh ý hưng long , đinh tài lưỡng vượng. 
Tín chủ lại mời các vị Hương Linh phảng phất trong khu vực này , các Linh Hồn Chiến sĩ trận vong , các oan hồn uổng tử không nơi nương tựa quanh đây xin cùng tề tựu hâm hưởng lễ vật. Tín chủ thành tâm lễ tạ Chư vị Hương Linh bấy lâu đã hộ trì tín chủ khởi công thuận lợi , cho đến nay đã hoàn tất thi công , tín chủ lại xin các vị tiếp tục phù trì tìn chủ từ đây ăn nên làm ra , gia đạo thuận hòa , người người an lạc , nạn tiêu tai giảm , toàn gia hưng thịnh. 
MÔ PHẬT ! 

CÁC LỄ VẬT CÚNG : 
Khi cúng động thổ , quý vị hãy chuẩn bị các lễ vật sau : ngũ quả ( là 5 loại trái cây ) , bông tươi , nhang đèn ,1 bộ tam sên ( 1 miếng thịt luộc , 1 con tôm luộc , 1 trứng vịt luộc ) , xôi thịt , 3 miếng trầu cau ( đã têm ) , giấy vàng bạc , 1 dĩa muối gạo , 3 hũ nhỏ đựng muối-gạo-nước. 
Sau khi cúng xong , đốt giấy vàng bạc và rải muối gạo hãy động thổ. Riêng 3 hũ muối-gạo-nước thì cất lại thật kỹ. Sau này khi nhập trạch thì đem để nơi Bếp , nơi thờ cúng Táo Quân. 
Nhớ mỗi kỳ đổ mái -đổ thêm tầng đều phải sắm lễ cúng vái. 

CÁC ĐIỀU CẦN BIẾT KHI NHẬP TRẠCH ( DỌN VÀO NHÀ MỚI ): 
Nếu là 1 gia đình có vợ chồng con cái thì đầu tiên là vợ gia chủ cầm 1 cái gương tròn đem vào nhà trước (mặt gương soi vào nhà ) , kế đến là gia chủ tự tay bưng bát nhang thờ Tổ Tiên , rồi lần lượt các người trong nhà mới đem vào Bếp lửa ( tốt nhất là Bếp còn đang cháy đỏ từ nhà cũ đem tới ) , chăn nệm , gạo , nước......vv... 
Nếu nhà vắng đàn ông thì người mẹ bưng bát nhang thờ Tổ Tiên vào trước , kế đến là con cái lần lượt mang Bếp , gạo , nước...vv..... 
Chuyển đồ đạc vào nhà trước , dọn đồ cúng sau. 
Không ai được đi tay không vào nhà. Tuồi Dần không được phụ dọn . Phụ nữ có thai không được phụ dọn ( nếu muốn phụ , thì mua 1 cây chổi mới , dùng chổi quét qua 1 lượt các đồ vật thì không sao). Trong giờ tốt , gia chủ tự tay cầm tiền bạc nữ trang , tài sản quý giá cất vào tủ. 
Lễ vật để đi Tân Gia mà người ta quý và có ý nghĩa tốt đẹp , mang lại điều lành cho gia chủ chính là : 1 nồi cơm điện ( theo quan niệm bây giờ cho tiện ) , hay 1 bộ soong nồi ( bởi ngày xưa chưa có đồ điện mà ). Đây là những món quà mang ý nghĩa sung túc, no đủ , nên ta hãy đem tặng cho người thân , bạn hữu thân tình khi họ Tân Gia nhé ! 

7. Văn khấn lễ động thổ

NAM-MÔ A-DI-ĐẢ PHẬT ! 
KÍNH LẠY : 
_ HOÀNG THIÊN HẬU THỔ CHƯ VỊ TÔN THẦN. 
_ QUAN ĐƯƠNG NIÊN......(A). 
_ NGÀI BẢN CẢNH THÀNH HOÀNG CHƯ VỊ ĐẠI VƯƠNG. 
_ NGŨ PHƯƠNG NGŨ THỔ LONG MẠCH TÔN THẦN , CÁC NGÀI TÔN THẦN CAI QUẢN TRONG KHU VỰC NÀY. 
_ CÁC NGÀI........(B)....CHƯ VỊ ĐẠI KIẾT TINH. 
Hôm nay là ngày.......tháng........năm......... 
Tín chủ con là......... 
Hiện ngụ tại............ 
Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Ví tín chủ con khởi tạo (nếu "cất nóc" thì đọc là "cất nóc" , nếu "xây cổng" thì đọc là "xây cổng" ,nếu tu sửa phương nào thì đọc rõ "tu sửa phương.." đó...) căn nhà ở địa chỉ.......ngôi Dương Cơ trụ trạch ( nếu là phần mộ thì đọc là " ngôi Âm Cơ mộ phần " ) để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu ( => để làm nơi an ổn cho vong linh....). Nay chọn được ngày lành tháng tốt , kính cáo chư vị Linh Thần , cúi mong soi xét và cho phép được động Thổ( "cất nóc" , " xây cổng " , " tu sửa phương..." ). Nhân có lễ vật tịnh tài dâng cúng bày trên Linh Án , tín chủ con thành tâm kính mời : 
Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần. 
Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương. 
Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa. 
Ngài Định Phúc Táo Quân, các Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và tất cả các vị Thần Linh cai quản trong khu vực này. 
Cúi xin giáng lâm trước án chứng minh thọ hưởng. Và lai độ cho chúng con khởi công suôn sẽ ,công việc tiến hành trôi chảy,người người đều đặng bình an ,vạn sự hanh thông , sở cầu tất ứng. 
Tín chủ chúng con lại kính mời các vị hương linh khuất mặt lần khuất quanh đây , các linh hồn chiến sĩ trận vong vì nước , các oan hồn uổng tử không nơi nương tựa , xin cùng tới đây thụ hưởng lễ vật , độ cho tín chủ chúng tôi hưng công sở thành , kiến tạo như ý , từ đây hoạn lộ hanh thông , Đông thành Tây tựu , trú sở cát tường. MÔ PHẬT ! 

8. Văn khấn bồi hoàn địa mạch 

NAM -MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
KÍNH LẠY : 
_ ĐỨC U MINH GIÁO CHỦ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT. 
_ HOÀNG THIÊN, HẬU THỔ chư vị TÔN THẦN. 
_ CÁC NGÀI NGŨ PHƯƠNG , NGŨ ĐẾ , NGŨ NHẠC THÁNH ĐẾ , NHỊ THẬP BÁT 
TÚ TINH QUÂN , ĐỊA MẠCH THẦN QUAN ,THANH LONG -BẠCH HỔ TÔN THẦN 
_ cùng các ĐẠI KIẾT TINH......,.... ĐẠI KỲ MÔN TRẤN THỦ.....PHƯƠNG. 
Hôm nay là ngày.....tháng.....năm...... 
Tín chủ con là........ ngụ tại........ 
thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật xin bồi hoàn địa mạch. Do trước đây tâm tính mờ mịt , thần trí u mê ,........( nguyên nhân ) đã làm tổn thương LONG MẠCH , mạo phạm LONG UY , ảnh hưởng đến Nguyên Khí vùng đất này. Nay muốn cho phong thổ an hòa , gia đình chúng con người người được chữ bình an 
tiêu tai giải họa , nên nay TRƯỢNG UY ĐẠI SĨ , nương đức Tôn Thần , cung thỉnh triển lộng Thần Oai nối giòng Long Khí. Cúi xin liệt vị Tôn Thần chứng minh tâm thành , giá đáo đàn tràng thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con xin chí thành cúng dâng Ngài U minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát , Ngài Kiên Lao Địa Thần Bố Tát , Các Ngài Ngũ Phương - Ngũ Đế -Hậu Thổ Nguyên Quân -Sơn Nhạc Đế Quân -Đương Phương Thổ Địa -Thổ Phủ Thần Kỳ -Nhị Thập Bát Tú Tinh Quân , Nhị Thập Tứ Long Mạch Thần Quan ,Nhị Thập Tứ Địa Mạch Thấn Quan , Nhị Thập Tứ Sơn Hướng Địa Mạch Long Thần ,Thanh Long -Bạch Hổ Tôn Thần , Thổ Bá-Thổ Hầu-Thổ Mạnh- Thổ Trọng-Thổ Quý Thấn Quan , Thổ Mẫu -Thổ Thổ Phụ -Thổ Tử-Thổ Tôn -Thổ Tướng -Thổ Gia Thấn Quan , Thổ Cấn-Thổ Khôn, Thổ Kỳ Ngũ Phương -Bát Quái liệt vị Tôn Thần , Kim niên Đương cai Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn Thần , Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương cùng tất cả chư vị ĐẠI KIẾT TINH hiện Tọa Trấn nơi đây. Cúi xin chư vị Tôn Thần thương xót tín chủ , nhận lời thỉnh cầu , giáng phó án tiền ,trợ cho Phong Thổ phì nhiêu , Khí Mạch sung vượng , Tài Khí hưng long , Nhân Đinh an lạc , Sở nguyện tòng tâm. 
MÔ PHẬT ! 

9. Văn khấn giải hạn tam tai

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
NAM-MÔ HỮU THIÊN CHÍ TÔN KIM QUYẾT NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ! 
KÍNH THỈNH : MÔNG LONG ĐẠI TƯỚNG....(A) TAM TAI....(B) ÁCH THẦN QUANG! 
Hôm nay là ngày.....tháng.....năm.... 
Con tên họ là....... 
Hiện ngụ tại......... 
thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai , sắp bày nơi đây , kính thỉnh Mông Long Đại Tướng.....(A) Tam Tai.....(B) Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng , chứng minh thọ hưởng. Ủng hộ cho con tai nạn toàn tiêu , nguyên niên Phước Thọ , Xuân đa kiết khánh , Hạ bảo bình an , Thu tống Tam Tai , Đông nghinh bá phước ! Thượng hưởng ! 

( Vái 3 lần,rót trà 3 lần,rót rượu 3 lần,3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy,rồi hóa vàng bạc & đồ thế ). 
(A) : Là tên các vị Thần ứng theo từng năm như sau : 
_ Năm Tý : Thần ĐỊA VONG , ngày 22 , lạy về hướng BẮC. 
_ Năm Sửu : ĐỊA HÌNH 14 Đông Bắc 
_ Năm Dần : THIÊN LINH Rằm Đông Bắc 
_ Năm Mẹo : THIÊN HÌNH 14 ĐÔNG 
_ Năm Thìn : THIÊN KIẾP 13 Đông Nam 
_ Năm Tị : HẮC SÁT 11 Đông Nam 
_ Năm Ngọ : ÂM MƯU 20 NAM 
_ Năm Mùi : BẠCH SÁT 8 Tây Nam 
_ Năm Thân : NHƠN HOÀNG 8 Tây Nam 
_ Năm Dậu : THIÊN HỌA 7 TÂY 
_ Năm Tuất : ĐỊA TAI 6 Tây Bắc 
_ Năm Hợi : ĐỊA BẠI 21 Tây Bắc 

(B) : Là chỉ Ngũ Hành của năm đó ứng với : 
KIM : Thân_Dậu. 
Mộc : Dần_Mẹo 
THỦY : Hợi_Tý. 
HỎA : Tị_Ngọ 
THỔ : Thìn_Tuất_Sửu_Mùi. 

Ví dụ như năm nay là năm hợi , ta sẽ vái " Mông Long Đại Tướng Địa Bại Tam Tai Thủy Ách Thần Quang ". 
Chúc các anh chị , các bạn giải tai , giải nạn và gặp nhiều an lành nhé ! 

Vì NCD đã tham gia chủ đề PT nên "trót thì phải trét" , phái mở tiếp topic này , hầu giúp các anh chị , các bạn có những bài văn khấn vái , dùng trong khoa PT , và cả 1 số bài văn khấn trong các dịp tế lễ vậy. 
Trước tiên , ta phải xác định các tuổi nào vướng Tam Tai năm nào đã nhé ! 
_ Các tuổi Thân_Tý_Thìn : Tam tai 3 năm liên tiếp Dần_Mẹo_Thìn. 
_ Các tuổi Tị_Dậu_Sửu : .............................. Hợi_Tý_Sửu. 
_ Các tuổi Dần_Ngọ_Tuất : .............................. Thân_Dậu_Tuất. 
_ Các tuổi Hợi_Mẹo_Mùi : ............................... Tị_Ngọ_Mùi. 
Ai cũng mắc hạn này , cứ 3 năm liên tiếp như thế , hết 3 năm đến 9 năm sau lại bị hạn này nữa vậy. Bị hạn này nhẹ thì tai tiếng, mất việc làm , làm ăn thất bát , cọ quẹt xe cộ , nặng thì tán gia bại sản ,mất mạng. Nên khi mắc hạn Tam Tai , người ta hay cúng giải. Khi có điều kiện ở gần các Chùa mà các thầy ở đó có Lỗ Ban_ 1 loại Bùa Chú _ thì ta có thể nhờ quý thầy ấy cúng giải dùm. Vì sao NCD không bảo đến các thầy LB chuyên nghiệp , mà bảo đến các Tự viện có biết LB ? Xin thưa , vì các thầy LB ở ngoài cũng có người tốt người xấu , NCD e quý vị bị "vẽ vời" rồi tốn kém , thay vì vậy , đến Chùa sẽ an tâm hơn. Không phải thầy LB nào ở ngoài cũng "vẽ vời" , nhưng do 1 số người làm ảnh hưởng chung , "con sâu làm rầu nồi canh " mà. 
Nếu không , quý vị có thể tự mình cúng giải theo cách sau đây : Chuẩn bị đồ cúng sẵn , chiều chạng vạng , đem tới ngã ba đường nào mà mình hiếm khi đi qua đó _ ít nhất là trong 3 năm này _ bày ra vái cúng xong, đi vòng đường khác về. 
Lễ vật chuẫn bị gồm có : 3 chung nước , 1 nhúm muối gạo , 3 miếng trầu cau , 1 khúc dây lưng quần cắt làm 3 đoạn , 3 điếu thuốc hút , 1 bộ Tam Sanh ( 1 trứng hột vịt luộc, 1 con tôm luộc , 1 miếng thịt ba rọi luộc ) , 3 chung rượu , 1 ít tóc rối của người mắc Tam Tai , 3 đồng bạc cắc gói lại bằng giấy đỏ , 1 cặp đèn cầy , giấy vàng bạc ,bông ,trái cây(không cần nhiều) , 1 bộ đồ thế ( đến các tiệm vàng mã , mua đồ này , nam nữ tùy theo người mắc Tam Tai ) , và lẽ dĩ nhiên còn 1 thứ không thể thiếu là 3 cây nhang. 
Sau khi vái cúng và rót trà , rượu đủ 3 lần , đốt giấy vàng bạc, đồ thế rồi bỏ các thứ cúng đó , vòng đường khác về. 
Có điều này rất quan trọng nữa là : Không phải ngay nào cúng cũng được , mỗi năm ứng với 1 vị Thần , và vị Thần này giáng hạ trần gian có ngày , có hướng. Khi vái cúng phải đúng ngày này (tháng nào cũng được) và lạy về hướng này. 

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH, KHAI TRƯƠNG 
_ DÂNG HƯƠNG : MÙNG 1 nên chọn giờ Tý ( 23g01p-1g01p) , Sửu ( 1g01p-3g01p) , Dần (3g01p-5g01p) , Thìn (7g01p-9g01p) , Tị ( 9g01p-11g01p) là Đại Cát . MÙNG 2 nên chọn giờ Tý , Sửu , Mẹo , Thìn , Tị là Đại Cát. 
_ XUẤT HÀNH : nên chọn giờ Tý , Sửu , Thìn , Tị. Phương hướng để xuất hành nên chọn : Tây Bắc phương để đón Quý Thần. Phương Nam tuy là phương của Hỷ Thần , nhưng là phương Ngũ Hoàng Sát , Tam Sát , Đích Lưu Sát không nên chọn. 
_ KHAI TRƯƠNG : nên chọn Mùng 7 , Mùng 10 , 12 , 14 , 16 , 22 , 23 , 24 , 29. Ngày Khai Trương đây chỉ mới là chung chung. Nếu các anh chị , các bạn muốn chọn ngày nào , xin nhớ so với tuổi mình xem Thiên Can , Địa Chi , Nạp Âm khắc hay hạp nữa nhé ! 
_ CÚNG TẾ CẦU PHÚC : nên chọn Mùng 3 , Mùng 4 , Mùng 9 , Mùng 10 , 12 , 16 , 21 , 23 , 24 , 28. Các ngày này cũng thế. 

Ý NGHĨA CỦA VÁI LẠY 

*Ý nghĩa của 2 Lạy và 2 Vái 

Dùng để áp dụng cho người sống như trong trường hợp cô dâu chú rể lạy cha mẹ. Khi đi phúng điếu, nếu là vai dưới của người quá cố như em, con cháu, và những người vào hàng con em, 
v.v., ta nên lạy 2 lạy. 

Nếu vái sau khi đã lạy, người ta thường vái ba vái. Ý nghĩa của ba vái này, như đã nói ở trên là lời chào kính cẩn, chứ không có ý nghĩa nào khác. Nhưng trong trường hợp người quá cố còn để trong quan tài tại nhà quàn, những người đến phúng điếu, nếu là vai trên của người quá cố như các bậc cao niên, hay những người vào hàng cha, anh, chị, chú, bác, cô, dì, v. v., của người quá cố, thì chỉ đứng để vái hai vái mà thôi. Khi quan tài đã được hạ huyệt, tức là sau khi chôn rồi, người ta vái người quá cố 4 vái. 

Theo nguyên lý âm dương, khi chưa chôn, người quá cố được coi như còn sống nên ta lạy 2 lạy. Hai lạy này tượng trưng cho âm dương nhị khí hòa hợp trên dương thế, tức là sự sống. Sau khi người quá cố được chôn rồi, phải lạy 4 lạy. 

* Ý nghĩa của 3 Lạy và 3 Vái 

Khi đi lễ Phật, ta lạy 3 lạy. Ba lạy tượng trưng cho Phật, Pháp, và Tăng. Phật ở đây là giác, tức là giác ngộ, sáng suốt, thông hiểu mọi lẽ. Pháp là chánh, tức là điều chánh đáng, trái với tà ngụy. Tăng là tịnh, tức là trong sạch, thanh tịnh, không bợn nhơ. Đây là nói về nguyên tắc phải theo. Tuy nhiên, còn tùy mỗi chùa, mỗi nơi, và thói quen, người ta lễ Phật có khi 4 hay 5 lạy. 

Trong trường hợp cúng Phật, khi ta mặc đồ Âu phục, nếu cảm thấy khó khăn trong khi lạy, ta đứng nghiêm và vái ba vái trước bàn thờ Phật. 

* Ý nghĩa của 4 Lạy và 4 Vái

Bốn lạy để cúng người quá cố như ông bà, cha mẹ, và thánh thần. Bốn lạy tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, bốn phương (đông: thuộc dương, tây: thuộc âm, nam: thuộc dương, và bắc: thuộc âm), và tứ-tượng (Thái Dương,Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm). Nói chung, bốn lạy bao gồm cả cõi âm lẫn cõi dương mà hồn ở trên trời và phách hay vía ở dưới đất nương vào đó để làm chỗ trú ngụ. 
Bốn vái dùng để cúng người quá cố như ông bà, cha mẹ, và thánh thần, khi không thể áp dụng thế lạy. 

*  Ý nghĩa của 5 Lạy và 5 Vái 

Ngày xưa người ta lạy vua 5 lạy. Năm lạy tượng trưng cho ngũ hành (kim, mộc, thuỷ, hỏa, và thổ), vua tượng trưng cho trung cung tức là hành thổ màu vàng đứng ở giữa. Còn có ý kiến cho rằng 5 lạy tượng trưng cho bốn phương (đông, tây, nam, bắc) và trung ương, nơi nhà vua ngự. Ngày nay, trong lễ giỗ Tổ Hùng Vương, quí vị trong ban tế lễ thường lạy 5 lạy vì Tổ Hùng Vương là vị vua khai sáng giống nòi Việt. 

Năm vái dùng để cúng Tổ khi không thể áp dụng thế lạy vì quá đông người và không có đủ thì giờ để mỗi người lạy 5 lạy.


Trên đây là những bài văn khấn để bạn đọc tham khảo. Tuy nhiên, theo sự truyền dạy của từng gia đình sẽ có những bài văn cúng tế khác nhau, miễn sao phải thể hiện được tấm lòng tôn kính của mình với các bậc bề trên.

www.tuonggodep.com. Được tạo bởi Blogger.